போதை

திசெம்பர் 17, 2014

இந்த போதை

இத்தோடு தெளியட்டும்.

உன் கோப்பையில்

வேறு கள்

என்று மட்டும்

ஏமாந்துவிடாதே.