திருக்குறள் தமிழிசை – இதயத்திற்கு இனிய இசை

ஜூலை 16, 2010

அண்மையில் கேட்ட, கேட்டுக்கொண்டே இருக்கிற இசை. வரவேற்க வேண்டிய இனிய முயற்சி. என் எண்ணங்கள் இன்னும் விரிவாய் – ஆங்கிலத்தில்.