புதியதோர் -இசம் செய்வோம்

ஜூலை 4, 2008

தனியுடைமை, பொதுவுடைமை தாண்டி ஒரு புதுவுடைமைக் கொள்கை தேவை.

நான் ஆங்கிலத்தில் சிந்தித்தது இங்கே-

என்றைக்காவது, நேரம் கிடைக்கையில, தமிழில் இதுகுறித்து இன்னும் ஆழமாய் எழுதவேண்டும்.